Conversazione tra ice eyes e dauvoitao01655863230

1 Messaggi dei Visitatori

  1. c đó cũng là vì trấn an Lý Khánh An, nhưng hiện tại Lý Khánh An binh lực tập trung ở Hà Tây, khiến cho đồng bạc An Tây của hắn trở thành đồng tiền của Đại Đường, trẫm khó có được giấc ngủ yên.”

    Lý Bí trầm tư thật lâu sau, nói: “Không bằng như vậy, bệ hạ vẫn dùng biện pháp đánh thọc vào sườn bên, đoạt thực quyền của Hà Tây, mà không động đến thể chế trên danh nghĩa của nó, chia Hà Tây ra cho Lũng Hữu, An Tây, nếu bệ hạ đã khẩu dụ thiên hạ. thì không nên sửa đổi nữa, Quách Tử Nghi cũng không cần nhậm chức Hà Tây tiết độ sứ nữa, mà chuyển nhậm chức Nhàn cứu sứ, chủ quản Hà Tây mã chính*. Quân
Visualizzazione Messaggi dei Visitatori da 1 a 1 di 1